DNEVNI RED 

 

ZBORA ČLANOV

ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991

 

DNE 2. APRILA 2022 OB 11:15 URI

V BANKETNI DVORANI  HOTELA ZDRAVILIŠČE,

ZDRAVILIŠKA CESTA 4, LAŠKO.

 

 

Dnevni red Zbora članov:

 1. točka: Otvoritev zbora in ugotovitev sklepčnosti.
 2. točka: Predlog in potrditev dnevnega reda zbora članov.
 3. točka: Sprejem poslovnika Zbora članov Združenja 91 za dne 2. 4. 2022.
 4. točka Oblikovanje in imenovanje (izvolitev) vodstva zbora članov in delovnih teles.
 5. točka: Poročilo predsednika Združenja 91 za obdobje 2020 in 2021 in razprava.
 6. točka: Letno poročilo Združenja 91 za leto 2020.
 7. točka: Poročilo NO Združenja 91 za leto 2020.
 8. točka: Razprava o poročilih in sprejem sklepa o potrditvi poročila za leto 2020.
 9. točka:  Letno poročilo Združenja 91 za leto 2021.
 10. točka: Poročilo NO Združenja 91za leto 2021.
 11. točka: Razprava o poročilih in sprejem sklepa o potrditvi poročila za leto 2021.
 12. točka: Predlog sprememb Temeljnega akta Združenja 91.
 13. točka: Predlog za dvig letne članarine s 14,00 na 15,00 EUR.
 14. točka: Razno: predlogi, pobude, vprašanja, pritožbe.

 

OPOMBA:

Udeleženci Zbora članov Združenja 91 lahko ob prijavi na zbor zapišejo tudi morebitno pripombo ali predlog spremembe dnevnega reda ali predlog za uvrstitev dodatne točke na dnevni red zbora ali vprašanje, pobudo, pritožbo k 13. točki dnevnega reda.

 

 
Lepo vas pozdravljam!

Predsednik Združenja vojnih invalidov
in svojcev padlih 1991
Drago KOPRČINA

 
SS – Dnevni red Zbora članov v Laško 2022.docx