+386 (0)2 620 95 72 | +386 (0)40 417 359|zdruzenje91@guest.arnes.si

Vloge za vključitev v posebne socialne programe Z91

Spoštovane članice in člani Združenja 91, uporabniki programov,
ki jih bomo v okviru delovanja izvajali v letu 2021, na podlagi uspešnega dela v preteklih letih in
uspešnega sodelovanja pri prijavah na javnih razpisih za sofinanciranje
posebnih socialnih programov v letu 2021.

 

Združenje 91 organizira in izvaja programe integracije, informiranja, športa in rekreacije in programe posebnih socialnih pomoči na podlagi sredstev, ki so pridobljena na javnih razpisih FIHO, MDDSZEM, MORS, lokalnih skupnostih in donacijah ter malem deležu lastnih sredstev, ki jih prispeva Združenje 91 ter uporabniki sami. V programe se vključeni vsi, ki so jim na podlagi pravnega statusa priznane pravice, ki izhajajo iz Zakona o vojnih invalidih, Zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo 1991, Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona o vojnih veteranih.

Tudi v prvi polovici letošnjega leta so zaščitni ukrepi proti pandemiji covid-19 v veliki meri oblikovali naša življenja, posledično tudi delovanje združenja in izvajanje zgoraj naštetih programov. K temu so svoje prispevale tudi okoliščine, da so bili s strani financerjev programov zelo pozno sprejeti sklepi o višini sredstev, ki so dodeljena posamezni nevladni organizaciji na podlagi vloge na javni razpis. Ti podatki niso v celoti znani niti v mescu maju.

V letošnjem letu smo razmejili obseg sredstev med uporabniki invalidi in uporabniki žrtvami vojnega nasilja po ključu, ki izhaja iz višine sredstev, ki so namenjena posamezni skupini. Izvajanje programov za vojne invalide in civilne invalide vojne se izvajajo iz sredstev FIHO, MDDSZEM, lokalnih skupnosti ter donacij, programi za uporabnike iz vrst žrtev vojnega nasilja pa le iz sredstev MDDSZEM, lokalnih skupnosti in donacij. Zaradi tega je višina sredstev za posameznega uporabnika za ti dve kategoriji različno visoka.

Program posebnih socialnih pomoči se v Združenju 91 izvaja skozi vse leto. Tako so bile vloge, ki so bile oddane do 10. aprila že obravnavane. Vse uporabnike pozivamo, da vloge z vsemi zahtevanimi prilogami posredujejo na naslov združenja v pisemski ali elektronski obliki, da se bodo lahko sredstva razporedila na podlagi izkazanih potreb oziroma željah uporabnikov.

Tako kot v preteklih letih so tudi letos v programe vključeni:

  • osemdnevno (8 – dnevno) zdraviliško zdravljenje v Thermani Laško (pod ugodnimi pogoji tudi za spremljevalce),
  • kratko letovanje v Vili Pacug / Domu paraplegikov Slovenije
  • izvajanje programov pomoči pri posebnih oblikah zdravljenja ali zagotavljanju strokovnih pomoči,
  • sofinanciranje različnih oblik terapij,
  • sofinanciranje prilagoditve grajenega okolja, odprave arhitektonskih ovir in sofinanciranju nakupa tehničnih pripomočkov,
  • pomoč pri premagovanju življenjskih stisk v obliki finančnih in drugih oblik pomoči itd.

 

Vse uporabnike vabimo, da se vključijo v programe. Popolne vloge bodo obravnavane v kar najkrajšem času v skladu s pogoji financerjev programov in Pravilnikom Z91 o izvajanju PSP. Obrazci in kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani www.zdruzenje91.eu.

 

SS – Vloge za vključitev v PSP.pdf

2021-05-11T13:43:43+02:00