+386 (0)2 620 95 72 | +386 (0)40 417 359|zdruzenje91@guest.arnes.si
O združenju2019-12-19T08:31:21+01:00

KONTAKT:

Ime združenja: Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991

Ime v angleškem jeziku: Association of War Invalids and Families of the Fallen in the War 1991

Skrajšani imeni: Združenje 91, Z91

Naslov: Kardeljeva cesta 60, 2000 Maribor

Spletna stran: www.zdruzenje91.eu
E-mail: zdruzenje91@guest.arnes.si

Telefon: +386 (0)2 620 95 72, +386 (0)40 417 359
Telefax: +386 (0)2 620 92 30

Matična številka: 2202832000
Davčna številka: 70396566
Transakcijski račun: 05100 – 8012409493
Združenje 91 ima svoj sedež na Kardeljevi cesti 60 v Mariboru.

Društvena pisarna je odprta po predhodnem dogovoru. Ta je lahko neposreden, po telefonu, e-pošti ali pisemski pošti. Srečanje se lahko, v skladu z dogovorom, izvede tudi v drugih krajih po Sloveniji, kjer živijo člani združenja.

KRATKA PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA:

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 je nevladna organizacija v javnem interesu na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.

Utemeljena je z namenom krepitve prispevka nevladnih organizacij k družbeni blaginji, kohezivnosti, solidarnosti, demokratični pluralnosti in trajnostno naravnanemu razvoju.

Združenje 91 je enovita organizacija organizirana na državni ravni Republike Slovenije. V njej se na prostovoljni podlagi združujejo osebe s statusom s področja vojnih invalidov (vojaških vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne), vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja (družinskih upravičencev po padlih in umrlih).

V združenje so vključene tudi druge skupine brez statusa: drugi svojci padlih (bratje in sestre), svojci vojaških vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne, svojci vojnih veteranov, pomočniki invalidov, mentorji, strokovni delavci, prostovoljci, sledilci izročil in vrednot samostojne države.

Združenje je utemeljeno kot nevladna organizacija vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov iz obdobja vojaških spopadov od 26. 6. – 18. 7 1991 in žrtev vojnega nasilja v obdobju 26. 6. – 18. 10. 1991 ter obdobja osamosvojitvenih dogodkov leta 1991.

Osebe s statusom vojaškega vojnega invalida so bili pripadniki vojaških struktur Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO RS) in enot Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ RS). Na podlagi Zakona o vojnih invalidih in Zakona o vojnih veteranov imajo priznan status vojnih invalidov in status vojnih veteranov.

Civilni invalidi vojne so osebe, ki so bile v času osamosvojitvene vojne ranjene ali poškodovane kot civilne osebe.
Družinski upravičenci pa so osebe (starši, žene, otroci), ki so v času vojaških spopadov izgubili (otroka, moža, očeta), ki je bil pripadnik oboroženih sil RS in je padel v bojih ali umrl zaradi posledic ran in poškodb v obdobju vojaških spopadov.

NAMENI IN CILJI:

Nameni so ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov, izvajanje socialnih programov, delovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja (delavnice, predavanja, okrogle mize, razstave, posveti, ekskurzije) in izvajanje vseh drugih programov , ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer (različne oblike vključevanja v javno in družbeno življenje, funkcionalna vadba, programi za ohranjanje psihofizičnega zdravja, razne oblike pomoči za ranjene in poškodovane s strelnim orožjem ter žrtve vojnega nasilja, dejavnosti za prosti čas, zagotavljanje svetovalnih uslug, izvajanje dobrodelnih storitev in podobno).

Cilji in naloge združenja:

 • organiziranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, družinskih upravičencev, svojcev padlih in ranjenih iz obdobja osamosvojitvenih dogodkov leta 1991 ter pridruženih članov s ciljem,
 • ohranjanje vrednot, načel in izročil osamosvojitvenih dogodkov in širitev védenja o več kot tisočletni zgodovini Slovencev,
 • usposabljanje skupin in posameznikov za samostojno življenje,
 • ozaveščanje o posledicah invalidnosti in vojnega nasilja, uveljavljanju pravic in zaščitnih ukrepov, ki izhajajo iz zakonsko določenih statusov,
 • izvajanje zagovorništva in usposabljanje na tem področju,
 • informiranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, civilnih invalidov vojne in žrtev vojnega nasilja o dogajanju na področjih, ki urejajo in zagotavljajo izvajanje zakonskih in drugih določil s ciljem zaščite in lajšanja zdravstvenih in socialnih težav ranljivih skupin iz obdobja obrambe samostojne Slovenije,
 • izvajanje programov za ohranjevanje psihičnega in fizičnega zdravja in blaženja posledic invalidnosti, starosti in bolezni,
 • ustvarjanje okolij za vzpostavljanje in krepitev socialnih mrež,
 • razvijanje kulturne ozaveščenosti,
 • integracija vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja v okvir invalidskih in humanitarnih organizacij na državni in mednarodni ravni,
 • vključenost vojnih veteranov Združenja 91 v okvir veteranskih organizacij iz osamosvojitvene vojne na državni in mednarodni ravni.

Pomembni cilji organiziranja in delovanja Združenja 91 so še:

 • v vsakdanjem življenju uveljaviti človekove pravice za vse skupine vključene v Z91,
 • vključenost in sodelovanje vseh skupin Z91 v vsakdanjem življenju,
 • odpravljanje diskriminacije vseh ranljivih skupin na vseh ravneh,
 • spodbujanje vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov k opiranju na lastne moči in sposobnosti,
 • zagotavljati avtonomnost sprejemanja odločitev kot uporabnikov storitev,
 • zagotavljati ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo, vključenost, socialno pravičnost in enake možnosti;
 • spremljanje psihofizičnega, materialnega in socialnega položaja ranljivih skupin in zagotavljanje ustrezne pomoči (zdravstvene, materialne in druge).
 • organizirati in izvajati programe izobraževanja na področjih, ki bodo zagotavljala pridobitev znanj, ki bodo v pomoč pri ohranjanju zdravega načina življenja (prehranjevanje, šport, rekreacija, zgodnje odkrivanje starostnih bolezni), socialne vključenosti (učenje jezikov, vzdrževanje kondicije in zdravja, usposabljanje za uporabo modernih tehnologij (računalnik, telefon, internet, televizija in drugih).

ORGANI ZDRUŽENJA:

Organi združenja so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • predsednik oziroma predsednica,
 • podpredsednik oziroma podpredsednica,
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče (po potrebi).

ZBOR ČLANOV

Zbor članov je najvišji organ Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.
Sklic zbora članov, način sklica in način dela je opredeljen v temeljnem aktu združenja in poslovniku o delu zbora članov. Poslovnik dela zbora članov potrdi zbor članov po ugotovitvi o veljavnosti dela zbora, v skladu z določili temeljnega akta.
Na Zboru članov, ki se praviloma sklicuje enkrat letno, imajo glasovalno in volilno pravico vsi polnoletni člani s plačano letno članarino združenja.

Lahko se skličejo tudi izredno zbori članov. Te lahko skliče predsednik združenja po lastni presoji, na zahtevo upravnega odbora ali zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov združenja.
Zbor skliče, predlaga dnevni red in poslovnik dela zbora predsednik združenja.
Po izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev izvedbo zbora članov vodi predsednik zbora.

UPRAVNI ODBOR ZA OBDOBJE 2019/23

Drago KOPRČINA, predsednik združenja
Jasmina MOLAN, podpredsednica združenja
Rudolf LAH, član upravnega odbora
Martina ALBREHT, članica upravnega odbora
Bojan PUŠNIK, član upravnega odbora

NADZORNI ODBOR ZA OBDOBJE 2019/23

Robert ALBREHT, predsednik nadzornega odbora
Zofija ŠOSTER, članica
Dragutin ERNOIĆ, član

Častno rasodišče Združenja 91 imenuje upravni odbor združenja na podlagi pisnega predloga ali pobude za sprožitev mediacije ali reševanja spora.

ODLOČBE, DOKAZILA, AKTI

 1. Odločba štev. 215-244/2017-6 (9103) z dne 10. 7. 2017 o spremembi imena društva, spremembi sedeža društva, spremembi zastopnika društva in spremembi temeljnega akta društva, izdana s strani Upravne enote Maribor. 
 2. Odločba štev. 215-152/2019 – 2 z dne 9. 4. 2019 o spremembi temeljnega akta izdana s strani Upravne enote Maribor.  
 3. Odločba štev. 215-154/2007 – 2 z dne 4. 7. 2017 o vpisu društva v register društev, izdana s strani Upravne enote Kranj. 
 4. Odločba štev. 11602-5/2007-6 z dne 23. 12. 2010 o podelitvi statusa invalidske organizacije na državni ravni in vpisu v register invalidskih organizacij pod zaporedno številko IO – 033, izdane s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS. 
 5. Odločba štev. 215-137/2019/11 z dne 28.11.2019  v zadevi podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 
 6. Temeljni akt Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 z dne 9.4.2019.