KONTAKT:

Ime združenja: Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991

Ime v angleškem jeziku: Association of War Invalids and Families of the Fallen in the War 1991

Skrajšani imeni: Združenje 91, Z91

Naslov: Kardeljeva cesta 60, 2000 Maribor

Spletna stran: www.zdruzenje91.eu
E-mail: zdruzenje91@guest.arnes.si

Telefon: +386 (0)2 620 95 72, +386 (0)40 417 359
Telefax: +386 (0)2 620 92 30

Matična številka: 2202832000
Davčna številka: 70396566
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 5243 239 pri Delavska hranilnica d.d., PE Maribor, Nova vas, BIC koda – HDELSI22

Sedež Združenja 91 je na Kardeljevi cesti 60 v Mariboru.

Društvena pisarna je odprta po predhodnem dogovoru. Ta je lahko neposreden, po telefonu, e-pošti ali pisemski pošti. Srečanje se lahko, v skladu z dogovorom, izvede tudi v drugih krajih po Sloveniji, kjer živijo člani združenja.

KRATKA PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA:

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju invalidskega varstva.
Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov.
Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov.
Združenju 91 je bil status nevladne organizacije podeljen z odločbo štev. 215-137/2019/11 dne 28. 11. 2019.

Združenje 91 je bilo ustanovljeno leta 2007 kot društvo vojnih invalidov iz leta 1991. Leta 2010 je dobilo status organizacije invalidskega varstva na področju vojnih invalidov.
Dne 30. 3. 2015 je bil Združenju 91 z odločbo štev. 21504-4/2007-12 podeljen status društva v javnem interesu na državni ravni na področju vojnih invalidov.
Dne 6. 1. 2018 pa tudi status društva v javnem interesu na državni ravni na področju vojnih veteranov.

V Združenju 91 so se prostovoljno združevali državljani Republike Slovenije s pravnim statusom s področja vojnih invalidov (vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne) ter vojnih veteranov, ki jim je bil podeljen status na podlagi Zakona o vojnih veteranih – ZVV, Ur. l. RS št. 63/95, Zakona o vojnih invalidih – Zvojl , Ur. L. RS št. 63/95 ter Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 – ZPPZV91, Ur. L. RS št. 49/97.
Osebe s statusom vojnega invalida so bili pripadniki vojaških struktur Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO RS) in enot Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ RS). Na podlagi Zakona o vojnih invalidih in Zakona o vojnih veteranih imajo te osebe priznan status vojnih invalidov in status vojnih veteranov.
Civilni invalidi vojne so osebe, ki so bile v času osamosvojitvene vojne ranjene ali poškodovane kot civilne osebe.
Leta 2017 so se v Združenje 91 včlanile tudi osebe s statusom žrtve vojnega nasilja iz obdobja osamosvojitvenih dogodkov in osamosvojitvene vojne leta 1991. Pravni status ima podlago v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja – ZZVN, Ur. L. RS št. 63/95. V to skupino so vključeni družinski upravičenci po padlih v vojni (vdove, otroci, starši).
Vzporedno z vključevanjem skupine žrtev vojnega nasilja je bila sprejeta pobuda za oblikovanje tretje skupine – skupine pridruženih članov. V to skupino so bili vključeni svojci padlih, bratje in sestre padlih vojnih in civilnih žrtev vojne ter zakonski in izven zakonski partnerji vojnih invalidov in vojnih veteranov ter žrtev vojnega nasilja (družinskih upravičencev) ter osebni pomočniki / asistenti, mentorji, strokovni delavci, prostovoljci, podporniki združenja itd.

S spremembo Temeljnega akta v aprilu 2017 se je združenje preimenovalo v Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991. Statistični podatki s konca leta 2022 kažejo, da na področju Republike Slovenije prebiva okoli 95 oseb s statusom vojaškega vojnega invalida in okoli 40 oseb s statusom žrtve vojnega nasilja iz obdobja osamosvojitvene vojne in osamosvojitvenih dogodkov leta 1991.

Kot posledica sprememb in razširjenega nabora vključenih sofinancerjev programov se za izvajanje programov in delovanje združenja uporabljajo novelirani in novi akti 2. reda. Ti so bili oblikovani ob upoštevanju temeljnih načel, ki so bila zapisana v Temeljni akt Združenja 91 ob ustanovitvi in z vključitvijo najvišjih moralnih in etičnih kodeksov ter Direktive 95/46/EC (GDPR) in Zakona o zaščiti osebnih podatkov – ZVOP-2 (Ur. L. RS 2022).

Na podlagi teh so za izvajanje programov v skladu s pogodbenimi obveznostmi zadolženi visoko strokovno usposobljeni vodje programov, za finančno vodenje programov pa za posamezna področja imenovani člani upravnega odbora in predsednik združenja.

V skladu s sprejetimi določili imajo pravico do porabe namenskih sredstev le upravičeni uporabniki namenskih sredstev. To so tudi člani združenja s pravnim statusom, pridobljenim na podlagi zgoraj naštetih »vojnih zakonov« (VI, VV, ŽVN), ki niso člani združenja oziroma niso za tekoče leto poravnali letne članarine.
Upravičeni uporabniki se določijo na podlagi določil vsakokratne pogodbe o sofinanciranju programa. Pogoji za vključitev v posamezni program se določajo s sklepom upravnega odbora za vsak program posebej.

Osnovni cilj nevladne organizacije, ki ima status NVO v javnem interesu na področju invalidskega varstva vojnih invalidov in status NVO v javnem interesu na področju vojnih veteranov je organiziranje vojnih invalidov in vojnih veteranov osamosvojitvene vojne leta 1991 s ciljem oblikovanja, zagovarjanja in izvajanja procesov za zaščito integracijskih programov, socialne skrbi, varovanja in ohranjanja psihofizičnega zdravja, obveščanja, vseživljenjskega izobraževanja, različnih oblik usposabljanj , oblikovanja socialnih mrež s splošnim ciljem oblikovanja čim višje stopnje samopodobe in opolnomočenja vseh ter negovanje sporočil in vrednot obrambe samostojnosti Republike Slovenije leta 1991.

NAMENI IN CILJI:

Nameni so ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov, izvajanje socialnih programov, delovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja (delavnice, predavanja, okrogle mize, razstave, posveti, ekskurzije) in izvajanje vseh drugih programov , ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer (različne oblike vključevanja v javno in družbeno življenje, funkcionalna vadba, programi za ohranjanje psihofizičnega zdravja, izvajanje programov na socialnem področju, izvajanje različnih oblik pomoči in samopomoči za vojne invalide. Posebna pozornost je namenjena vojnim invalidom, ki so bili ranjeni ali poškodovani s strelnim orožjem ali z eksplozivnimi sredstvi. Člani združenja iz vrst žrtev vojnega nasilja iz obdobja osamosvojitvene vojne in obdobja do umika zadnjega vojaka bivše države z ozemlja Republike Slovenije oktobra 1991, niso organizirane kot društvo. Izvajanje programov za to skupino se izvaja na podlagi namenskih sredstev, ki so pridobljena na podlagi sodelovanja na javnih razpisih na ravni države in lokalnih skupnosti.

Cilji in naloge združenja:

 • organiziranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja (družinskih upravičencev), svojcev padlih in ranjenih ter pridruženih članov s ciljem ohranjanje vrednot, načel in izročil osamosvojitvenih dogodkov in širitev védenja o več kot tisočletni zgodovini Slovencev,
 • usposabljanje skupin in posameznikov za samostojno življenje,
 • ozaveščanje o posledicah invalidnosti in vojnega nasilja, uveljavljanju pravic in zaščitnih ukrepov, ki izhajajo iz zakonsko določenih statusov,
 • izvajanje zagovorništva in usposabljanje na tem področju,
 • informiranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, civilnih invalidov vojne ter žrtev vojnega nasilja o dogajanju na področjih, ki urejajo in zagotavljajo izvajanje zakonskih in drugih določil s ciljem zaščite in lajšanja zdravstvenih in socialnih težav ranljivih skupin iz obdobja obrambe samostojne Slovenije,
 • izvajanje programov za ohranjevanje psihičnega in fizičnega zdravja in blaženja posledic invalidnosti, starosti in bolezni,
 • ustvarjanje okolij za vzpostavljanje in krepitev socialnih mrež,
 • razvijanje kulturne ozaveščenosti,
 • integracija vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja v okvir invalidskih in humanitarnih organizacij na državni in mednarodni ravni,
 • vključenost in sodelovanje vojnih veteranov Združenja 91 v okviru veteranskih organizacij iz obdobja osamosvojitvene vojne, tako na lokalnih, državni in mednarodni ravni.

Pomembni cilji organiziranja in delovanja Združenja 91 so še:

 • v vsakdanjem življenju uveljaviti človekove pravice za vse skupine vključene v Z91,
 • vključenost in sodelovanje vseh skupin Z91 v vsakdanjem življenju,
 • odpravljanje diskriminacije vseh ranljivih skupin na vseh ravneh,
 • spodbujanje vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov k opiranju na lastne moči in sposobnosti,
 • zagotavljati avtonomnost sprejemanja odločitev kot uporabnikov storitev,
 • zagotavljati ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo, vključenost, socialno pravičnost in enake možnosti;
 • spremljanje psihofizičnega, materialnega in socialnega položaja ranljivih skupin in zagotavljanje ustrezne pomoči (zdravstvene, materialne in druge).
 • organizirati in izvajati programe izobraževanja na področjih, ki bodo zagotavljala pridobitev znanj, ki bodo v pomoč pri ohranjanju zdravega načina življenja (prehranjevanje, šport, rekreacija, zgodnje odkrivanje starostnih bolezni), socialne vključenosti (učenje jezikov, vzdrževanje kondicije in zdravja, usposabljanje za uporabo modernih tehnologij (računalnik, telefon, internet, televizija in drugih).

ORGANI ZDRUŽENJA:

Organi združenja so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • predsednik oziroma predsednica združenja
 • podpredsednik oziroma podpredsednica združenja,
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče (po potrebi).

ZBOR ČLANOV

Zbor članov je najvišji organ NVO Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.
Sklic zbora članov, način sklica in način dela zbora je opredeljen v temeljnem aktu združenja in poslovniku o delu zbora članov. Poslovnik dela zbora članov potrdi zbor članov na začetku zbora, potem ko je ugotovljena veljavnost dela zbora. Ugotovitve in sklepi zbora članov morajo biti v skladu s temeljnimi določili temeljnega akta.

Na zboru članov, ki se sklicuje praviloma enkrat letno, imajo glasovalno in volilno pravico vsi polnoletni člani s plačano letno članarino združenja za koledarsko leto, v katerem se zbor odvija.

Na predlog predsednika združenja, upravnega odbora, nadzornega odbora ali najmanj 10 predlagateljev sklica, se lahko skliče tudi izredni zbor ali dopisna seja zbora članov.  Izvedba sklica izrednega zbora članov ali izvedba dopisne seje zbora članov je naloga predsednika zbora. V primeru njegove nezmožnosti lahko zbor skliče podpredsednik združenja. Izredni zbor članov ali dopisno sejo zbora članov se mora sklicati v roku 30 dni od podane pisne pobude ali sklepa organa.

Dopisna seja se izvede s priporočeno pisemsko pošto, ki mora biti opremljena s spremnim dopisom in predlogom sklepa, glasovnico in kuverto, z naslovom Združenja 91.

Zbor članov se skliče v mescu februarju ali marcu s ciljem potrditve letnega poročila o delu in finančnega poročila za preteklo leto, potrditve poročila nadzornega odbora ter potrditve letnega poročila AJPES. Druga naloga je seznanitev s programom dela in finančnim načrtom za tekoče leto ter potrditev koledarja dogodkov tekoče leto.

UPRAVNI ODBOR ZA OBDOBJE 2023/27

Drago KOPRČINA, predsednik združenja iz vrst vojnih invalidov
Jasmina MOLAN, podpredsednica združenja iz vrst žrtev vojnega nasilja
Bojan PUŠNIK, član upravnega odbora iz vrst vojnih invalidov
Miroslav PRAVDIČ, član upravnega odbora iz vrst vojnih invalidov
Rudolf LAH, član upravnega odbora iz vrst pridruženih članov

NADZORNI ODBOR ZA OBDOBJE 2023/27

Jože ROMŠAK, predsednik nadzornega odbora iz vrst vojnih invalidov
Mojca PEPERKO, članica iz vrst žrtev vojnega nasilja
Jožica JANC, članica iz vrst pridruženih članov

Častno razsodišče Združenja 91 za mandatno obdobje 2023/27 ni bilo imenovano in izvoljeno. Ad hoc častno razsodišče za reševanje posameznega primera imenuje upravni odbor na predlog predsednika združenja na podlagi pisnega predloga ali prijave spora ali pobude za sprožitev mediacije za reševanje spora.

ODLOČBE, DOKAZILA, AKTI

 1. Odločba štev. 215-244/2017-6 (9103) z dne 10. 7. 2017 o spremembi imena društva, spremembi sedeža društva, spremembi zastopnika društva in spremembi temeljnega akta društva, izdana s strani Upravne enote Maribor. 
 2. Odločba štev. 215-152/2019 – 2 z dne 9. 4. 2019 o spremembi temeljnega akta izdana s strani Upravne enote Maribor.  
 3. Odločba štev. 215-154/2007 – 2 z dne 4. 7. 2017 o vpisu društva v register društev, izdana s strani Upravne enote Kranj. 
 4. Odločba štev. 11602-5/2007-6 z dne 23. 12. 2010 o podelitvi statusa invalidske organizacije na državni ravni in vpisu v register invalidskih organizacij pod zaporedno številko IO – 033, izdane s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS. 
 5. Odločba štev. 215-137/2019/11 z dne 28.11.2019  v zadevi podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 
 6. Temeljni akt Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 z dne 9.4.2019.