KONTAKT:

Ime združenja: Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991

Ime v angleškem jeziku: Association of War Invalids and Families of the Fallen in the War 1991

Skrajšani imeni: Združenje 91, Z91

Naslov: Kardeljeva cesta 60, 2000 Maribor

Spletna stran: www.zdruzenje91.eu
E-mail: zdruzenje91@guest.arnes.si

Telefon: +386 (0)2 620 95 72, +386 (0)40 417 359
Telefax: +386 (0)2 620 92 30

Matična številka: 2202832000
Davčna številka: 70396566
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 5243 239 pri Delavska hranilnica d.d., PE Maribor, Nova vas, BIC koda – HDELSI22

Sedež Združenja 91 je na Kardeljevi cesti 60 v Mariboru.

Društvena pisarna je odprta po predhodnem dogovoru. Ta je lahko neposreden, po telefonu, e-pošti ali pisemski pošti. Srečanje se lahko, v skladu z dogovorom, izvede tudi v drugih krajih po Sloveniji, kjer živijo člani združenja.

KRATKA PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA:

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 je nevladna organizacija v javnem interesu na področju vojnih invalidov, civilnih invalidov vojne in vojnih veteranov iz obdobja osamosvojitvenih dogodkov in osamosvojitvene vojne. V združenje so vključene žrtve vojnega nasilja – družinski upravičenci po padlih in umrlih v obdobju od 26. junija do 18. oktobra 1991.

Združenje pri svojem delu uporablja tudi skrajšano ime Združenje 91. Utemeljeno je bilo z namenom krepitve prispevka nevladnih organizacij k družbeni blaginji, kohezivnosti, solidarnosti, demokratični pluralnosti in trajnostno naravnanemu razvoju.

Združenje 91 je enovita organizacija organizirana na državni ravni Republike Slovenije. V njem se na prostovoljni podlagi združujejo državljani Republike Slovenije s pravnim statusom s področja vojnih invalidov (vojaških vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne), vojnih veteranov in s statusom žrtve vojnega nasilja ter drugi, ki so pridruženi člani in niso vključeni v programe, ki so sofinancirani s strani proračuna Republike Slovenije za področje prej naštetih ranljivih skupin iz obdobja osamosvajanja leta 1991.

V združenje so vključene tudi druge skupine brez statusa: drugi svojci padlih (bratje in sestre), svojci vojaških vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne, svojci vojnih veteranov, pomočniki invalidov, mentorji, strokovni delavci, prostovoljci, sledilci izročil in vrednot samostojne države.

Združenje je utemeljeno kot nevladna organizacija na področju vojnih invalidov. Z odločbo 21504-4/2007-12 z dne 30. 3. 2015 je združenje pridobilo status društva v javnem interesu na državni ravni na področju vojnih invalidov, z odločbo 093-107/2017-10 z dne 6.1.2018 pa še status društva v javnem interesu na državni ravni na področju vojnih veteranov. Z odločbo štev. 215-137/2019/11 ima Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 status NVO na področju vojnih invalidov in na področju vojnih veteranov. Leta 2017 se je Združenju vojnih invalidov 91 priključila še skupina s statusom žrtev vojnega nasilja, iz obdobja med 26. 6. – 18. 10. 1991, ko je zadnji vojak bivše države zapustil ozemlje Republike Slovenije. S spremembo Temeljnega akta v avgustu 2017, se je združenje preimenovalo v Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih, v angleškem jeziku Association of War Invalids and Families of the Fallen in the War 1991. Še naprej pa uporablja skrajšano ime Združenje 91.

Osebe s statusom vojaškega vojnega invalida so bili pripadniki vojaških struktur Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO RS) in enot Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ RS). Na podlagi Zakona o vojnih invalidih in Zakona o vojnih veteranov imajo priznan status vojnih invalidov in status vojnih veteranov.

Civilni invalidi vojne so osebe, ki so bile v času osamosvojitvene vojne ranjene ali poškodovane kot civilne osebe.

Družinski upravičenci pa so osebe (starši, žene, otroci), ki so v času vojaških spopadov izgubili (otroka, moža, očeta), ki je bil pripadnik oboroženih sil RS in je padel v bojih ali umrl zaradi posledic ran in poškodb v času opravljanja vojaške dolžnosti.

NAMENI IN CILJI:

Nameni so ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov, izvajanje socialnih programov, delovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja (delavnice, predavanja, okrogle mize, razstave, posveti, ekskurzije) in izvajanje vseh drugih programov , ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer (različne oblike vključevanja v javno in družbeno življenje, funkcionalna vadba, programi za ohranjanje psihofizičnega zdravja, izvajanje programov na socialnem področju, izvajanje različni oblik pomoči in samopomoči za vojne invalide. Posebna pozornost je namenjena vojnim invalidom, ki so bili ranjeni ali poškodovani s strelnim orožjem ali eksplozivnih sredstev. Žrtve vojnega nasilja iz obdobja osamosvojitvene vojne in obdobja do umika zadnjega vojaka bivše države z ozemlja Republike Slovenije, niso organizirane kot društvo. Namen Združenja 91 je zagotoviti ustanovitev humanitarnega društva, v katerem bi bile organizirane žrtve vojnega nasilja in preko pridobljenega statusa uvrščeno na seznam uporabnikov namenskih sredstev za izvajanje socialno – zdravstvenih programov za to ranljivo skupino.

Cilji in naloge združenja:

 • organiziranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja (družinskih upravičencev), svojcev padlih in ranjenih ter pridruženih članov s ciljem ohranjanje vrednot, načel in izročil osamosvojitvenih dogodkov in širitev védenja o več kot tisočletni zgodovini Slovencev,
 • usposabljanje skupin in posameznikov za samostojno življenje,
 • ozaveščanje o posledicah invalidnosti in vojnega nasilja, uveljavljanju pravic in zaščitnih ukrepov, ki izhajajo iz zakonsko določenih statusov,
 • izvajanje zagovorništva in usposabljanje na tem področju,
 • informiranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, civilnih invalidov vojne ter žrtev vojnega nasilja o dogajanju na področjih, ki urejajo in zagotavljajo izvajanje zakonskih in drugih določil s ciljem zaščite in lajšanja zdravstvenih in socialnih težav ranljivih skupin iz obdobja obrambe samostojne Slovenije,
 • izvajanje programov za ohranjevanje psihičnega in fizičnega zdravja in blaženja posledic invalidnosti, starosti in bolezni,
 • ustvarjanje okolij za vzpostavljanje in krepitev socialnih mrež,
 • razvijanje kulturne ozaveščenosti,
 • integracija vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja v okvir invalidskih in humanitarnih organizacij na državni in mednarodni ravni,
 • vključenost in sodelovanje vojnih veteranov Združenja 91 v okviru veteranskih organizacij iz obdobja osamosvojitvene vojne, tako na lokalnih, državni in mednarodni ravni.

Pomembni cilji organiziranja in delovanja Združenja 91 so še:

 • v vsakdanjem življenju uveljaviti človekove pravice za vse skupine vključene v Z91,
 • vključenost in sodelovanje vseh skupin Z91 v vsakdanjem življenju,
 • odpravljanje diskriminacije vseh ranljivih skupin na vseh ravneh,
 • spodbujanje vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov k opiranju na lastne moči in sposobnosti,
 • zagotavljati avtonomnost sprejemanja odločitev kot uporabnikov storitev,
 • zagotavljati ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo, vključenost, socialno pravičnost in enake možnosti;
 • spremljanje psihofizičnega, materialnega in socialnega položaja ranljivih skupin in zagotavljanje ustrezne pomoči (zdravstvene, materialne in druge).
 • organizirati in izvajati programe izobraževanja na področjih, ki bodo zagotavljala pridobitev znanj, ki bodo v pomoč pri ohranjanju zdravega načina življenja (prehranjevanje, šport, rekreacija, zgodnje odkrivanje starostnih bolezni), socialne vključenosti (učenje jezikov, vzdrževanje kondicije in zdravja, usposabljanje za uporabo modernih tehnologij (računalnik, telefon, internet, televizija in drugih).

ORGANI ZDRUŽENJA:

Organi združenja so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • predsednik oziroma predsednica združenja
 • podpredsednik oziroma podpredsednica združenja,
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče (po potrebi).

ZBOR ČLANOV

Zbor članov je najvišji organ NVO Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.
Sklic zbora članov, način sklica in način dela zbora je opredeljen v temeljnem aktu združenja in poslovniku o delu zbora članov. Poslovnik dela zbora članov potrdi zbor članov na začetku zbora, potem ko je ugotovljena veljavnosti dela zbora. Ugotovitev mora biti, v skladu z določili temeljnega akta.
Na zboru članov, ki se praviloma sklicuje enkrat letno, imajo glasovalno in volilno pravico vsi polnoletni člani s plačano letno članarino združenja.

Zbor članov ne more spreminjati meril in kriterijev, ki bi v kakršni koli obliki manjšali ali omejevali pravice vojnih invalidov, civilnih invalidov vojne ali žrtev vojnega nasilja.

Zbor članov se praviloma skliče v mescu februarju ali marcu. Na njih se pregleda delovanje in poslovanje, pregleda poročilo o delu in finančno poročilo ter potrdi program dela in finančni načrt za tekoče leto.

Po potrebi se lahko kliče tudi večkrat, lahko pa se skličejo tudi izredni zbori članov, če za to obstajajo realne potreb. Zbor članov lahko skliče predsednik združenja po lastni presoji, na zahtevo upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov združenja.
Sklicatelj zbora članov je predsednik, predlaga dnevni red in poslovnik dela zbora.
Po izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev izvedbo zbora članov vodi predsednik zbora.

UPRAVNI ODBOR ZA OBDOBJE 2019/23

Drago KOPRČINA, predsednik združenja iz vrst vojnih invalidov
Jasmina MOLAN, podpredsednica združenja iz vrst žrtev vojnega nasilja
Rudolf LAH, član upravnega odbora iz vrst vojnih invalidov
Bojan PUŠNIK, član upravnega odbora iz vrst vojnih invalidov
Martina ALBREHT, članica upravnega odbora – predstavnica pridruženih članov
Bojan PUŠNIK, član upravnega odbora

NADZORNI ODBOR ZA OBDOBJE 2019/23

Robert ALBREHT, predsednik nadzornega odbora
Zofija ŠOSTER, članica
Dragutin ERNOIĆ, član

Častno rasodišče Združenja 91 imenuje upravni odbor združenja na podlagi pisnega predloga ali pobude za sprožitev mediacije ali reševanja spora.

ODLOČBE, DOKAZILA, AKTI

 1. Odločba štev. 215-244/2017-6 (9103) z dne 10. 7. 2017 o spremembi imena društva, spremembi sedeža društva, spremembi zastopnika društva in spremembi temeljnega akta društva, izdana s strani Upravne enote Maribor. 
 2. Odločba štev. 215-152/2019 – 2 z dne 9. 4. 2019 o spremembi temeljnega akta izdana s strani Upravne enote Maribor.  
 3. Odločba štev. 215-154/2007 – 2 z dne 4. 7. 2017 o vpisu društva v register društev, izdana s strani Upravne enote Kranj. 
 4. Odločba štev. 11602-5/2007-6 z dne 23. 12. 2010 o podelitvi statusa invalidske organizacije na državni ravni in vpisu v register invalidskih organizacij pod zaporedno številko IO – 033, izdane s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS. 
 5. Odločba štev. 215-137/2019/11 z dne 28.11.2019  v zadevi podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu Zdruzenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 
 6. Temeljni akt Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 z dne 9.4.2019.